Figures

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Turnover in Euro
48 mio
58 mio
86 mio
110 mio
116 mio
118 mio
Nr Of FTE
155
170
270
285
295
300